Wydawanie duplikatów

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału

  • Świadectwa ukończenia szkoły
  • Świadectwa maturalnego do 2004 r.
  • Świadectwa promocyjnego

 

Należy złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu, do wniosku dołączyć dowód zapłaty w wysokości 26 zł

Konto bankowe na dokonanie wpłaty:

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej, Nowy Dwór Gd. ul. 3 Maja 3

 19 1160 2202 0000 0004 8667 9920 Bank Millenium

Z dopiskiem: za duplikat świadectwa (jakiego) oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

 

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu, traci ważność oryginał świadectwa. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go do Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, ul 3 Maja 3.

Uwaga:

W sprawie wydania duplikatu świadectwa maturalnego od 2005 r. - (nowa matura) wniosek składa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z póź.zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2020 r. poz. 1546)